ABOUT US

“รักนกของเรา”

     รังนกของเราได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งออกรังนกไทยไปยังประเทศจีน กับหน่วยงานตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์รังนกCAIQ ของประเทศจีน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์รังนกของบริษัทฯ มาจากแหล่งสัมปทานรังนกที่ถูกต้องและผ่านมาตรฐานสินค้าส่งออกจากกรมปศุสัตว์ไทยเท่านั้น

 

                                                       

รังนกที่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว                                                                     รังนกบรรจุภัณฑ์ขนาด 200 กรัม

 

ลักษณะรังนกของเรา

          

         

 

          รังนกก่อนทำความสะอาด